Datu apstrādes paziņojums

1.Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir biedrība „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija”, reģistrācijas numurs: 40008009351, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15 – 7, Rīga, LV-1010.
Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67223338 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: lzra@lzra.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1.punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: lzra@lzra.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības līgumos, pakalpojumu līgumos, biedrības iekšējos normatīvajos aktos, citos dokumentos, kas publiskoti mājas lapā www.lzra.lv u.c.) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam zvērinātu revidentu pretendentu, zvērinātu revidentu, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas biedru, sadarbības partneru, kā arī sadarbības partneru kontaktpersonu, interneta vietnes un asociācijas biroja apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā, personas datu apstrādi.

Vēršam uzmanību, ka šī paziņojuma datu apstrādes noteikumi neattiecas uz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbinieku un pretendentu (asociācijas amatu vakanču gadījumos) datu apstrādi, šai apstrādei ir piemērojams attiecīgais personas datu apstrādes paziņojums.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) zvērināta revidenta pretendenta lietas kārtošanai/vešanai un zvērinātu revidentu pretendentu reģistra uzturēšanai, kā arī zvērinātu revidentu eksaminācijai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, reģistrēt Jūsu pieteikumu pieredzes atzīšanai (ar tam pievienotajiem dokumentiem) un atļaujai kārtot zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus, izskatīt iesniegtos dokumentus, pieprasīt no LR un ārvalstu trešām personām rakstisku apstiprinājumu par Jūsu kvalifikāciju, pieņemt attiecīgu lēmumu par pretendenta tiesībām kārtot zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus/ pieprasīt no pretendenta papildus dokumentus pirms lēmuma pieņemšanas/pieņemt atteikumu attiecīgajam zvērināta revidenta pretendentam kārtot zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, nepieciešamības gadījumā sazināties ar Jums saistībā ar Jūsu iesniegtajiem dokumentiem, organizēt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, attiecīgi tajos pārbaudot zvērinātu revidentu pretendentu teorētisko zināšanu līmeni, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus, veikt profesionālo darbību.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms šo nolūku realizēšanai: vārds, uzvārds, personas kods, telefona nr., e-pasts, deklarētā adrese, pases dati, personas ģimenes stāvoklis (ja ir notikusi uzvārda maiņa), darba stāžu apliecinoši dokumenti, izglītības un profesionālās darbības apraksti, apliecinājums, ka uz zvērināta revidenta pretendentu neattiecas neviens no Revīzijas pakalpojumu likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem, zvērināta revidenta pretendenta fotogrāfijas, eksāmenu darbi un tiem klāt pievienotie eksāmenu komisiju protokoli ar iegūtajiem rezultātiem un citi dati saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts), Revīzijas pakalpojuma likuma 3.nodaļa;
– sabiedrības interešu vai pārziņa likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e punkts).

b) zvērināta revidenta lietas kārtošanai/vešanai, zvērinātu revidentu reģistra kārtošanai un regulārai atjaunināšanai, revidentu profesionālās darbības (t.sk. ētikas normu ievērošana) uzraudzībai, zvērinātu revidentu sertificēšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, veikt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus nokārtojušo personu dokumentu, kas iesniegti sertifikāta iegūšanai, atbilstības pārbaudi, reģistrēt Jūsu iesniegumu attiecībā par sertifikāta izsniegšanu vai uz noteiktu laiku apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt paskaidrojumus no Jums, pieņemt attiecīgu lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu, tā darbības apturēšanu un anulēšanu, nepieciešamības gadījumā piemērot disciplinārsodu.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms šo nolūku realizēšanai: vārds, uzvārds, personas kods, telefona nr., e-pasts, deklarētā adrese, pases dati, personas ģimenes stāvoklis (ja ir notikusi uzvārda maiņa), prakses vieta, norāde uz mājaslapas adresi, ja tāda ir, e-pasts, sertifikāta numurs, sertifikāta izsniegšanas, tā darbības apturēšanas vai anulēšanas laiks un pamats, zvērinātu revidentu komercsabiedrības firmas (ar norādi uz komersanta veidu), juridiskā adrese un reģistrācijas numuru komercreģistrā, ja zvērināts revidents ir darba attiecībās ar šo komercsabiedrību vai ir tās biedrs, akcionārs vai dalībnieks, ja zvērināts revidents vienlaikus ir ārvalsts revidents, norāda arī tās ārvalsts reģistru, kurā revidents ir ierakstīts, un reģistrācijas numuru, ja attiecīgās ārvalsts likums paredz revidenta ierakstīšanu reģistrā, zvērinātu revidentu paskaidrojumu saņemšana disciplinārlietu ietvaros un citi dati saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts), Revīzijas pakalpojuma likuma 3., 9.nodaļa.

c) līguma noslēgšanai un noteikto saistību nodrošināšanai un izpildei –

Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (piem., par pakalpojuma, uzņēmuma līgumu izpildi vai preču nodrošināšanu/saņemšanu, sadarbības līgumu, piegādes līgumu izpildi u.c.) šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut attiecīgajā līgumā; noformējam to; veicam Jūsu identifikāciju; pārbaudām Jūsu izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus; ja nepieciešams, izgatavojam Jums darba vajadzībām elektroniskā pasta adresi, kā arī piešķiram lietotāja vārdu un paroli, lai varētu piekļūt vajadzīgajām informācijas sistēmām; organizējam Jūsu veikto darbu uzskaiti; veicam Jūsu darba samaksas aprēķinu un izmaksu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu; atsevišķos gadījumos nododam informāciju par Jums sadarbības partneriem vai potenciāliem klientiem (piemēram, iepirkumu ietvaros), ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus un Jūsu darbs ir saistīts ar šo pakalpojumu nodrošināšanu;. organizējam Jūsu komandējumus un nosūtīšanu darbam ārpus Latvijas (ieskaitot, aviobiļešu, vilcienu biļešu rezervāciju/iegādi, viesnīcu un auto nomas rezervāciju); nodrošinām atbilstošu maksājumu aprēķinu un maksājumu veikšanas procesu; sazināmies ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai); atsevišķos gadījumos arī nodrošinām nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Mums nepieciešamais minimālais personu datu apjoms sekojošu mērķu realizēšanai: līguma noslēgšanai un personas identifikācijai (piem., vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, e- pasts), līguma saistību izpildei (piem., tiesisko attiecību sākuma datums, laika uzskaites tabula, amats, veicamo pienākumu apraksts, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, algas likme, darba pienākumu izpildi apliecinoši dati, izglītības fiksēšana amata veikšanai un atsevišķos gadījumos iepirkumu jomas esošo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai, pasūtītājam nosakot kvalifikācijas kritērijus pretendentiem (profesionālās kvalifikācijas, iemaņu vai prasmju apliecību/sertifikātu kopijas, dzīves apraksta (CV) u.c.dokumentu kopijas)), darba samaksas veikšanai (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums), pakalpojuma nodrošinātāja, sadarbības partnera piesaistei un nodarbināšanai, attiecīga līguma noslēgšanai un izpildei, līgumslēdzēja identifikācijai, tās kontaktpersonu personas dati, amats un kontaktinformācija), saziņai – līguma izpildei un/vai pakalpojuma nodrošināšanai asociācijas darbinieku un attiecīga līguma nodrošinātāja starpā (piem., adrese, telefona numurs, e-pasta adrese), norēķinu veikšanai (piem., bankas konta numurs, bankas nosaukums, līguma noslēgšanas datums, numurs) u.c.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
– juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
– pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

d) mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros, veicinot asociācijas tēla veidošanu un atpazīstamību, mēs varētu Jums nosūtīt paziņojumus, lai nodrošinātu Jūsu informēšanu un piedalīšanos mūsu organizētajos pasākumos, publiska pasākuma laikā fotografēt, veikt videoierakstu, kā arī izvietot to interneta vidē vai citā publiski pieejamā veidā, lai šādā veidā atspoguļotu sabiedrībai pārziņa darbību un pasākumu norisi, kā arī veicināt sabiedrībā Jūsu atpazīstamību, ievietojot Jūsu foto mūsu mājas lapā, kā arī informēt to ar Jūsu dzīves aprakstu (CV).

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku realizēšanai: pasākumu apmeklētāju foto/video attēls, atrašanās vieta un laiks.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
– pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai, publisko pasākumu foto/video apskata veidošana/publicēšana.

e) darbības uzturēšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus, ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki, amatpersonas vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumi, arhīva uzturēšanas un dokumentu iznīcināšanas pakalpojumi, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā;

4) uzraudzības iestādes, izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas tiesībsargājošās iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā; 5) citi saņēmēji, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji;

2) IT infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs;

3) arhīva uzturēšanas un dokumentu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzējs;

4) citas apstrādātāju kategorijas pēc nepieciešamības;

5) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu darbības nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var mainīties, līdz ar to tiks veiktas izmaiņas šajā paziņojumā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumus, kad šāda nepieciešamība var rasties atsevišķu pakalpojumu sniegšanas gadījumā.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

– personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

– personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

– datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņos saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: biedrībai „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija”, Pulkveža Brieža iela 15 – 7, Rīga, LV-1010, 4.stāvs, katru darba dienu no plkst.09-17;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: biedrībai „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija”, Pulkveža Brieža iela 15 – 7, Rīga, LV-1010;

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: lzra@lzra.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājam uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

 

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Lūgums šo sadaļu skatīt kontekstā ar šī paziņojuma 4.sadaļu.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1) no Jums savstarpēja līguma slēgšanas procesā;

2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu/pārstāvi/darbinieku;

3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, sūtīsiet e-pastus, zvanīsiet mums;

4) attiecīgajos gadījumos no trešajām personām/sadarbības partneriem, ja mums tas ir nepieciešams līguma saistību/juridiskā pienākuma izpildei.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.